จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน
ข่าว 4 ทิศ

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน

ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 - บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ และต้น ยูคาลิปตัส จำนวนรวม 9,910 ต้น ในพื้นที่หัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลานเป็นประธาน และนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จิตอาสานักเรียน กว่า 350 คนเข้าร่วม ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนั้น นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน กล่าวว่า “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร อาทิ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ผลผลิตลดลง และนำมาซึ่งปัญหารายได้ที่ลดลง ดังนั้นประชาชนควรได้รับความรู้และตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลง และควรร่วมมือกันดำเนินการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทั้งส่วนราชการและบริษัทเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ด้วยการปลูกต้นไม้ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มีน้ำได้ใช้ และมีรายได้เข้าชุมชนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างจริงจัง” นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 และบริษัทสยามฟอเรส ทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) “ส่งเสริมโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน (CSR)” ซึ่งแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยการปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามหัวไร่ปลายนา พื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบริเวณรอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรับภูมิทัศน์และใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ และช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ภายใต้กิจกรรมยังมีการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน โดยการแนะนำพืชต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรปลูกผสมผสานกับการปลูกป่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม” นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยการมอบกล้าไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ที่เหมาะสมมาปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า และตามหัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และต้นยูคาลิปตัสยังเป็นพืชที่มีประโยชน์สามารถช่วยลดวัชพืชต่าง ๆ อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการในการกำจัดวัชพืชด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเอาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดและเพิ่มประโยชน์ให้กับเกษตรกรในโครงการนี้เพิ่มเติม นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น” โครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” มีหน่วยงานราชการ พนักงานเอสซีจี ผู้นำชุมชน และจิตอาสา รวมกว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น ต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และต้นไม้ยูคาสยาม จากบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด จำนวน 9,121 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,910 ต้น ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นบริษัทในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสวนไม้ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาพันธุ์ต้นไม้ การผลิตกล้าที่มีคุณภาพ การปลูกสวนไม้ การส่งเสริมการปลูกและรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และยังมีการส่งเสริมรายได้ของชุมชนด้วยการเช่าพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาเพื่อปลูกป่า สร้างทรัพยากรใหม่ทดแทน (renewable resource) ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนให้มีรายได้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องการคำปรึกษาการปลูกยูคาลิปตัส สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด โทร.062-596-0555

ภาพประกอบ