พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ/เกษตร

พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ


ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มีคำสั่งคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการชี้แจงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิดปรัชญาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แก่ผู้เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตการตลาด การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัด


ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบแนวทางและการดำเนินงานในด้านการขยายพื้นที่ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆของแต่ละตำบล โดยมุ่งเน้นให้มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อการประชาสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น