รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดกำแพงเพชร
เศรษฐกิจ/เกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดกำแพงเพชร” และให้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานและนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะราชการ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ มีเกษตรกรชาวสวนลำไยร่วมงาน 400 รายลำไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2562 มีพื้นที่ปลูก 1.1 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 1 ล้านตัน มีมูลค่าการส่งออก 28,904 ล้านบาท ลำไยเป็นไม้ผลที่มีโอกาสทางการตลาดสูง หากเกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการตลาด ก็จะทำให้มีรายได้และผลตอบแทนมากกว่าสินค้าเกษตรอีกหลายชนิด แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้เกิดปัญหาด้านตลาดและราคา นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้งทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีเป้าหมาย เยียวยาชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 200,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท (2000บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่) ซึ่ง ท่านดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และดูแลชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรเพาะปลูกลำไยเป็นอาชีพหลัก โดยในฤดูกาลผลิตปี 2562 มีเกษตรกรเพาะปลูก 1,465 ราย พื้นที่ 12,818 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 4,033 ตัน คิดเป็นมูลค่า 120 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 70 ผลิตนอกฤดูเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563ทั้งหมด 11 อำเภอ รวมจำนวน 1,176 ราย จากข้อมูลสถานการณ์การผลิตที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร ยังขาดความรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยตามหลักวิชาการ ทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพต่ำ มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต และต้นทุนการผลิตสูง เสี่ยงต่อการขาดทุน ดังนั้น การปรับกระบวนทัศน์เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในแบบเดิมให้มุ่งเน้นถึง “การผลิตลำไยคุณภาพ” โดยใช้เทคโนโลยีที่สำคัญและเหมาะสม จะสร้างโอกาสและสามารถแก้ปัญหา และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการ ในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิชาการในการผลิตลำไยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดีขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)ได้ฝากแนวทางการดำเนินงานว่า ควรมุ่งเน้น ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่องบประมาณและเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น “โครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร” พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่คืนสู่ภาคเกษตรให้พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมด้านธุรกิจ นอกจากจะรองรับภาวะตกงานแล้ว ยังกระตุ้นเกิดการจ้างงานตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย รวมทั้งการยกระดับภาคเกษตร จะสนับสนุนให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต และเพิ่มการจัดตั้งซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงการทำเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นออร์แกนิค และสร้างช่องทางการตลาดให้กับลูกหลานเกษตรกร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก มีความมั่นคงในอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย สามารถแก้ปัญหาภาคเกษตร สุดท้ายก็จะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรอยู่อย่างผาสุข ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน