สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร Keep soil alive biodiversity รักปัฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน
ข่าวจังหวัดกำแพง

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร Keep soil alive biodiversity รักปัฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวสุพตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร Keep soil alive biodiversity รักปัฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน โดยมีนายธเนตร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหมอดินอาสา,เกษตรกร,เด็กนักเรียนร่วมงาน


ด้านนายธเนตร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร Keep soil alive biodiversity รักปัฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเดชพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน เพื่อมนุษยธรรม โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of soil Sciences) เป็นผู้มอบรางวัลเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน วิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ดินอย่างยั่งยืนสืบไปกิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้หมอดินอาสาแขนงต่างๆ, ออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร โรคเกี่ยวกับมันสำปะหลัง การทำบัญชีในครัวเรือนของเกษตรกร การบำรุงดินด้วยสารพด. ,การจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอป เป็นต้น