โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา เปตองเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่องเที่ยว/กีฬา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา เปตองเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.นางสาวสุพพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่าย เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ที่พระราชทานกีฬาเปตองและ ทรงเป็นแบบอย่างของการออกกำลังกาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่ประชาชนชาวไทยแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเผยแพร่พระเกียติคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี