กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบทุนและสิ่งของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในสถานการณ์ covid 19 ประจำปี 2564
ข่าว 4 ทิศ

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบทุนและสิ่งของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในสถานการณ์ covid 19 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน กิจกรรมรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในสถานการณ์ covid 19 ประจำปี 2564 โดยมี นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด สมาชิก ได้ร่วมรับเงินสนับสนุน จาก อำเภอต่างๆและ หัวหน้าส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับกาชาดจังหวัดเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในงาน นบพระเล่นเพลง ประจำปี 2564


นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นองค์กรการกุศล เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติตามพันธกิจ 8 ประการ คือ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย, ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนา-คุณภาพชีวิต, รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ, ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร, สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด, ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ, เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัด,ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการกาชาด, และการสร้างจิตสำนึก ในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดหารายได้ปีละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดในงานประเพณี "พบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ของทุกปี และเนื่องในปีนี้ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVD-19) เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้พิจารณายกเลิกกิจกรรม "มัจฉากาชาด" ในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด-จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564


เงินคงเหลือเพียงการจำหายสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมรับบริจาค เพื่อหารายได้ไว้สำหรับ-ในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศล อาทิเช่น ช่วยเหลือราษฎร-ผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม "รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ในสถานการณ์โควิด – 19 โดยเชิญชวนหน่วยงาน-ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน-ผู้มีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนและร่วมบริจาคเงินตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานต่างๆ แจ้งความประสงค์นำเงินมาบริจาคเป็นจำนวนมาก