พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
ข่าว 4 ทิศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ แดน 3 เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยมีนางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้ำโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางกำแพงเพชร กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 198 คนโดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 ก.พ.64 แบ่ง การฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ กรอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง , การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ ,ขั้นตอนสุดท้าย คือ การสรุปและประเมินผล


ทั้งนี้การฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 198 คน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขัง ที่ได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป