บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จัดกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระ
ข่าว 4 ทิศ

บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จัดกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระ

ที่ห้องประชุม บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระ โดยมี พนักงานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระนั้น เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เกิดสติในการดำเนินชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจ


ปัจจุบัน ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมตามสถานศึกษาๆ ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด