โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
ข่าว 4 ทิศ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวต้อนรับและนายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ


นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน


โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมบริการทางการเกษตร จำนวน 125 ราย หลังจากพิธีเปิด นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เยี่ยมชมบูท ของหน่วยงานที่มาออกหน่วยให้บริการ และเยี่ยมชมสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมและเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในงาน