วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าว 4 ทิศ

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบรมการทอผ้า ลาย ศิลาล้อมเพชร ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรนางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชร กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร ประจำปี 2564 เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงห่วงใย และให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และมีพระราชประสงค์จะเผยแพร่เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย และเผยแพร่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ผู้คนได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก


สำหรับผ้าไทย เป็นมรดกทางภูมิวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีความเป็นอยู่แบบไทยโดยถ่ายทอดภูมิปัญญา กรรมวิธี และเทคนิคการผลิต ที่มีลักษณะรูปแบบ ลวดลาย และสีสันตามความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นเครื่องบ่งชี้ ที่แสดงถึงความโดดเด่นและดีงามเฉพาะที่ร่วมกันของชาติไทย ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสงบสุข ประชาชนมีความรัก และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป