คูโบต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านมอตะแบก
ข่าว 4 ทิศ

คูโบต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านมอตะแบก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ร้าน คูโบต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี สำนักงานใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านมอตะแบกในโครงการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจฐานราก โดยมีคุณทาคาโนบุ อาซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ,คุณศิริพร ลี้นะวัฒนา ประธานบริษัท คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ,คุณปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ,จ่าอากาศ นภพล กันยะมูล ผอ.สำนักงาน ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร ,คุณไพทูรย์ บุญยนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ,คุณมณฑาทิพย์ บัวเทศ ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการ สหกรณ์ ผู้แทนท่านสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและพี่น้องเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านมอตะแบก เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในครั้งนี้ ตลอด 43 ปี สยามคูโบต้า มีแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ผนึกกำลังพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ สยามคูโบต้า ได้ดำเนินการยื่นขอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ BOI ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ในปีนี้ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต จำนวน 34วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เราได้ให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านมอตะแบก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ได้แก่ แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น L5018 จำนวน 1 คัน เครื่องอัดฟาง HB135 เครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมมูลค่า 1,200,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนบาท ) พร้อม ทีมช่างบริการ จากคูโบต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) แนะนำส่งมอบ สอนการใช้งาน ติดตามดูแล ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังได้ดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burnเพื่อแก้ปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ผนึกกำลังรณรงค์ลดการเผาในภาคการเกษตร สร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผา ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ 0 ภายในปี 2565 สยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องจักรกลการเกษตรที่เรานำมาสนับสนุนในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปพัฒนาการทำเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน สร้างความเข้มแข็ง และเกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ทาง คณะผู้บริหาร จาก สยามคูโบต้า ได้ ร่วม ส่งมอบ โดรนการเกษตร คูโบต้า รุ่น K-D1 ให้กับลูกค้า ณ ฮั้วเฮงหลี ฟาร์ม (กิโลสอง ถนนสายกำแพงเพชร- พิจิตร ) ศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัย คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี บนพื้นที่ 14 ไร่ มีการ วางผัง การจัดการใช้สอยประโยชน์ที่ดิน เพื่อ การเกษตรสมัยใหม่ หลากหลาย ครบวงจร รองรับ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการหมุนเวียน น้ำ ในแปลง ด้วยการใช้พลังงานทดแทน จาก แสงอาทิตย์ Solarcell และ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี Iot สมาร์ทฟาร์ม รองรับการทำเกษตร ของคนรุ่นใหม่ ที่จะมาต่อยอด การเกษตรของครอบครัว รวมถึงมีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ มาใช้ ในธุรกิจ ในเครือฮั้วเฮงหลี คูโบต้าฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ คู่ พี่น้องเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร มากว่า 43 ปี โดยคุณประสิทธิ และคุณศิริพร ลี้นะวัฒนา ผู้ก่อตั้ง ภายใต้ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ “ขายด้วยคุณธรรม บริการด้วยคุณภาพ” ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า และ สยามคูโบต้า ขยายพื้นที่การขาย-บริการ ครอบคลุม จังหวัด นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังเป็น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า ในนาม โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) และ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ฮั้วเฮงหลี ปิโตรเลี่ยม เส้น กำแพงเพชร พิจิตร อีกด้วย