สาธาณสุขนำสื่อลงพื้นที่ ชมนวัตกรรมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ข่าว 4 ทิศ

สาธาณสุขนำสื่อลงพื้นที่ ชมนวัตกรรมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้กับประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้คัดเลือกวัตกรรมหรือผลงานดีๆ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสุขภาพ
วันนี้ (11กรกฎาคม 2562) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยทีมสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ชมผลงานและนวัตกรรมสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอขาณุววรลักษบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 17 แห่ง โดยมีนายแพทย์ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีและนายสุรัตน์ อยู่ยอด เป็นสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตำบล เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 105,274 คน เป็นเพศชายจำนวน 52,219 คน เพศหญิง 53,055 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เพื่อเน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นมาได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม รวมถึงองค์กรหลักอื่นๆและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับผิดชอบช่วยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เครือข่ายสุขภาพอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้จัดบริการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยเน้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มากที่สุด ร่วมกับบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย โดยเน้นย้ำการสื่อสารความรู้ สร้างกระแสและความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากสถาบันครอบครัวแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นับเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เครือข่ายสุขภาพอำเภอขาณุวรลักษบุรี
จึงได้ดำเนินการขยายเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 17 แห่งในพื้นที่ ได้ดำเนินการกิจกรรมจัดอบรมด้านความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ครูผู้ดูแลเด็กและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง รวมทั้งจัดอบรมทบทวนความรู้ และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมเด็กเล็กถึงชั้นอนุบาล 3 จัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ในความดูแล จำนวน 273 คน มีบุคลากรจำนวน 22 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน แม่บ้าน 2 คน และภารโรง 1 คน จัดบริการครอบคลุมทั้งตำบล จำนวน 24 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของ นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า โดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมจากครอบครัวชุมชนและทุกภาคส่วน ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาซึ่งเหมาะสมตามวัย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และควบคุมตนเองได้สมวัย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ได้ดื่มน้ำสะอาด และนมอย่างเพียงพอ มีช่วงเวลาในการพักผ่อนอย่างเหมาะสม ได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จําเป็นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณครูได้ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและวัดไข้เด็กทุกคนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ร่มรื่นเป็นระเบียบ และปลอดภัย มีสระหัดว่ายน้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำโดยคุณครูเป็นผู้สอนและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นในร่มที่เพียงพอเหมาะสมตามวัยของเด็ก และในปี 2561 ได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนและครอบครัว สนับสนุนงบประมาณสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1สระน้ำอิน-จัน ฐานที่ 2 สระทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผู้ปกครอง ชุมชน และวัดในการสร้าง ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง และฐานที่ 5 หัดว่ายน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการออกกําลังกายของเด็ก ให้เด็กได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ในท้องถิ่น ด้านการจัดประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าได้จัดสภาพของการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยทั้งภายนอก และภายในเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสสัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์การทำงานต่างๆ ด้วยการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง โดยการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จะจัดในรูปของการบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กปฐมวัย มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองที่ภาพประกอบ