พิธีเปิดการจัดนิทรรศการเผยแผ่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าว 4 ทิศ

พิธีเปิดการจัดนิทรรศการเผยแผ่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการเผยแผ่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเปิดกิจกรรมวันครู โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร กล่าวรายงาน


เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการนำเสนอผลงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีรูปแบบการจัดงานในลักษณะการบูรณาการระหว่างการจัดงานวันครูประจำปีพ. ศ. 2562 เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปีและเผยแพร่ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการให้สาธารณชน เกิดเจตนคติที่ดีมีความศรัทธาเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้กำหนดหัวข้อคือคุณธรรมนำครูไทยสานพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทย 4.0 โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลักคือ 1 คุณธรรมนำครูไทยนำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2 สานพลังเครือข่ายนำเสนอการมีส่วนร่วมจากพลังประชารัฐและความร่วมมือต่างๆการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายและ 3 สร้างเด็กไทย 4.0 นำเสนอเรื่องผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 10 สมรรถนะเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศและการนำผลงานนวัตกรรมชั้นนำของผู้เรียนมาจัดแสดงการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สำหรับการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดนิทรรศการจำนวนมาก

ภาพประกอบ