วีดีโอ

บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านลานไผ่ในหมู่บ้านจะประกอบประชาชนที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 กลุ่มคือ กล

บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านลานไผ่ในหมู่บ้านจะประกอบประชาชนที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 กลุ่มคือ กล

บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านลานไผ่ในหมู่บ้านจะประกอบประชาชนที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 กลุ่มคือ กล

บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านลานไผ่ในหมู่บ้านจะประกอบประชาชนที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 กลุ่มคือ กล