บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านลานไผ่ในหมู่บ้านจะประกอบประชาชนที่อพยพมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 มาจากจังหวัดตาก ซึ่งในสมัยนั้นเกิดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากการสร้างเขื่อนภูมิพลได้มีนายเอื้อม โตพ่วงและนางซิว โตพ่วง อพยพเข้ามาประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นกลุ่มแรก กลุ่มที่ 2 ย้ายมาจากอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในสมัยก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาต ทำให้ประชาชนในเขตบ้านด่านลานหอยอพยพเข้ามาทำการเกษตร โดยครอบครัวที่ 2 ที่ย้ายเข้ามา คือ ครอบครัวของนางสร้อย พรมมี และกลุ่มที่ 3 เป็นประชาชนที่อพยพมาหนีจากภัยแล้งมาจากภาคอีสาน คือ จังหวัดอุดรธานี ,หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ อุบลราชธานี และขอนแก่น โดยประชาชนกลุ่มที่อพยพมาได้นำเอาวัฒนธรรมและประเพณีทางภาคอีสานเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต และได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านลานไผ่ ในปี 2472 โดยขึ้นอยู่ในการดูแลของตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และในปี 2538 ได้แยกตำบลหนองหัววัวออกมาเป็นตำบลห้วยยั้ง และบ้านลานไผ่ได้ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลห้วยยั้ง เปลี่ยนเป็นบ้านลานไผ่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้งสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน “ลานไผ่” เพราะว่าตั้งตามสภาพพื้นที่มีบริเวณกว้างและมีต้นไผ่จำนวนมากรูปแบบของระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้- เอกสาร หมู่บ้านมีการจัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆของหมู่บ้าน รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ข้อมูลกองทุนต่างๆ ข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น- ป้ายแสดงข้อมูล หมู่บ้านมีการจัดทำป้ายแสดงข้อมูล และแสดงให้คนในชุมชนเข้ามาในหมู่บ้านได้ทราบระบบข้อมูลของหมู่บ้านในรูปแบบป้ายแสดงข้อมูล ได้แก่ ป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ป้ายโรงพยาบาลชุมชน ป้ายบอกสถานที่สำคัญ และที่ทำการกลุ่มต่างๆ- เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ หมู่บ้านหรือครัวเรือนมีการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆของหมู่บ้านได้สะดวก รวดเร็ว หลายช่องทาง ได้แก่1.เอกสารต่างๆของหมู่บ้านโดยรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ที่ทำการกลุ่มต่างๆ 1.อินเตอร์เน็ตในชุมชน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลทั้งภายในและนอกชุมชน ประกอบกับข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมไว้เป็นสารสนเทศเก็บไว้ในเครื่อง เพื่อขอไฟล์นำไปปริ้น/พิมพ์ และใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน รายชื่อกลุ่มกองทุน/องค์กรต่างๆ ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและชุมชนและแผนการดำเนินงานจากการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้าน และได้เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ทำให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ เช่น-นำข้อมูลด้านการสืบทอดภูมิปัญญาหมู่บ้าน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และสืบทอดให้คงไว้และช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป-นำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการดำรงชีวิต เช่น ฤดูการหาของป่าเก็บเห็ด หาหน่อไม้มาบริโภคและแปรรูปไว้ให้นาน การนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นของใช้ต่างๆ-การจัดทำข้อมูลหมู่บ้านฝ่านเวปไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ข้อมูลโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพต่างๆ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้คนรับรู้เป็นวงกว้าง